Backhaul

รายการรถเที่ยวเปล่า

ภาพ/ทะเบียนรถ
บริษัท
หัวข้อ
เดินทาง
ต้นทาง
ปลายทาง
สถานะ
ติดต่อ

ไม่ระบุราคา
11/09/57
ลำปาง
(00:00 น.)
สระบุรี
(12:38 น.)
รถว่าง
(32 ตัน)

10,000 บาท
29/08/57
กาญจนบุรี
(04:13 น.)
จันทบุรี
(10:13 น.)
รถว่าง
(1 ตัน)
ส่งสินค้า
10,300 บาท
29/08/57
ระยอง
(08:36 น.)
ชลบุรี
(14:36 น.)
รถเต็ม
(0 ตัน)
บริษัทนี้ได้รับการรับรอง  003
bol
รถเที่ยวเปล่า กรุงเทพมหานคร ไป กรุงเทพมหานคร [TMS]
ไม่ระบุราคา
02/08/57
กรุงเทพฯ
(16:15 น.)
กรุงเทพฯ
(16:15 น.)
รถว่าง
(0 ตัน)
บริษัทนี้ได้รับการรับรอง  001
bol
รถเที่ยวเปล่า กรุงเทพมหานคร ไป กรุงเทพมหานคร [TMS]
ไม่ระบุราคา
01/08/57
กรุงเทพฯ
(15:58 น.)
กรุงเทพฯ
(15:58 น.)
รถว่าง
(0 ตัน)

รายการสินค้ารอส่ง

หัวข้อ
บริษัท
น้ำหนัก
เดินทาง
ต้นทาง
ปลายทาง
สถานะ
ติดต่อ
หารถส่งสินค้า
50 กก.
25/12/57
กรุงเทพฯ
(08:00 น.)
กระบี่
(08:00 น.)
รอจับคู่
ขนส่งผลไม้
21,000 กก.
29/08/57
ระยอง
(08:31 น.)
ชลบุรี
(14:31 น.)
จับคู่แล้ว
สิ้นค้าทั่วไป
20,000 กก.
17/07/57
สมุทรสาคร
(23:45 น.)
กรุงเทพฯ
(06:45 น.)
รอจับคู่
สินค้าทั่วไป
20,000 กก.
16/07/57
จันทบุรี
(16:00 น.)
กรุงเทพฯ
(17:00 น.)
จับคู่แล้ว
ส่งอ้อยด้วย
10 กก.
12/07/57
ประจวบคีรีขันธ์
(12:00 น.)
ราชบุรี
(18:00 น.)
จับคู่แล้ว

สารบัญธุรกิจผู้ให้บริการขนส่ง (Logistic Service Provider)

 1. รายชื่อผู้ขนส่งแยกตามพื้นที่ให้บริการ
  • สาธารณะ (8)
  • ภาคกลางและภาคเหนือ (60)
  • ภาคอีสานและตะวันออก (34)
  • ยังไม่ได้รับการจับกลุ่ม (350)
  • ภาคใต้ (12)
 2. รายชื่อผู้ขนส่ง แยกตามประเภทรถ
  • รถกระบะบรรทุก (156)
  • รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (18)
  • รถพ่วง (45)
  • รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (33)
  • รถกึ่งพ่วงตู้ทึบ 20 ฟุต (7)
  • รถกึ่งพ่วงตู้ทึบ 40 ฟุต (2)
  • รถกึ่งพ่วงตู้ผ้าใบ 20 ฟุต (3)
  • รถกึ่งพ่วงตู้ผ้าใบ 40 ฟุต (1)
  • รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 20 ฟุต (4)
  • รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 40 ฟุต (81)
  • รถบรรทุก 10 ล้อแบบคอก (75)
  • รถบรรทุก 10 ล้อแบบคอก มีพ่วง (23)
  • รถบรรทุก 10 ล้อแบบตู้ทึบ (78)
  • รถบรรทุก 6 ล้อแบบคอก (20)
  • รถบรรทุก 6 ล้อแบบตู้ทึบ (59)
  • รถบรรทุกติดเครน (2)
  • รถบรรทุกรถ 3 ตัน (4)
  • รถบรรทุกรถ 6 ตัน (5)
  • รถลากจูง (51)
 3. รายชื่อผู้ขนส่ง แยกตามประเภทสินค้า
  • สินค้าทั่วไป (102)
  • สารเคมี (3)
  • อาหารและสินค้าทางการเกษตร (24)
  • ของใช้ในบ้าน (6)
  • เครืองกลหนัก (6)
  • ธุรกิจและอุตสาหกรรม (4)
  • ยานพาหนะ (1)
  • ย้ายบ้านและสำนักงาน (2)
  • สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ (1)
  • สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ (2)