Backhaul

รายการรถเที่ยวเปล่า

ภาพ/ทะเบียนรถ บริษัท หัวข้อ เดินทาง ต้นทาง ปลายทาง สถานะ ติดต่อ
บริษัทนี้ได้รับการรับรอง
รถเที่ยวเปล่า กรุงเทพมหานคร ไป กรุงเทพมหานคร [TMS]
ไม่ระบุราคา
02/08/57 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ รถว่าง
(0 ตัน)
-
บริษัทนี้ได้รับการรับรอง
รถเที่ยวเปล่า กรุงเทพมหานคร ไป กรุงเทพมหานคร [TMS]
ไม่ระบุราคา
01/08/57 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ รถว่าง
(0 ตัน)
-
รถเปล่า-บรรทุกเครื่องจักร
10,000 บาท
28/07/57 ชลบุรี กรุงเทพฯ รถว่าง
(30 ตัน)
-
รถเปล่าขนสินค้าทั่วไป
12,000 บาท
17/07/57 นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ รถว่าง
(20 ตัน)
-
รถเปล่าเที่ยวกลับ เพชรบุรี-กรุงเทพ
4,000 บาท
17/07/57 เพชรบุรี กรุงเทพฯ รถว่าง
(20 ตัน)
-
ดูรายการรถเที่ยวเปล่าทั้งหมด

รายการสินค้ารอส่ง

หัวข้อ บริษัท น้ำหนัก เดินทาง ต้นทาง ปลายทาง สถานะ ติดต่อ
สิ้นค้าทั่วไป 20,000 กก. 17/07/57 สมุทรสาคร กรุงเทพฯ รอจับคู่
-
สินค้าทั่วไป 20,000 กก. 16/07/57 จันทบุรี กรุงเทพฯ จับคู่แล้ว
-
ส่งอ้อยด้วย 10 กก. 12/07/57 ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี จับคู่แล้ว
-
มีข้าวสาร 100 ตัน จากกุยบุรี ไป ราชบุรี ใช้รถ 10 ล้อ 100,000 กก. 12/07/57 ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี รอจับคู่
-
ส่งส้มด้วย 50,000 กก. 12/07/57 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี รอจับคู่
-
ส่งสะตอ 100 กก. 28/06/57 กรุงเทพฯ ปทุมธานี รอจับคู่
-
มะพร้าว 300 กก. 28/06/57 กรุงเทพฯ ปทุมธานี รอจับคู่
-
ดูรายการสินค้ารอส่งทั้งหมด

สารบัญธุรกิจผู้ให้บริการขนส่ง (Logistic Service Provider)

  • รายชื่อผู้สนส่งแยกตามพื้นที่ให้บริการ
  • รายชื่อผู้ขนส่ง แยกตามประเภทรถ
  • รายชื่อผู้ขนส่ง แยกตามประเภทสินค้า